Rodzaje banków i lokat bankowych

Definicja banku

Nie łatwo jest zdefiniować pojęcie banku. Ewidentnie trafnym sformułowaniem jest fakt, że bank jest szczególną formą przedsiębiorstwa, odróżniającą się jednak od przedsiębiorstw innych typów. Jest to instytucja zatrudniająca ludzi, których umiejętności a także motywacje zapewniają sukces. Oferty banków mogą być formułowane w ramach czynności określonych prawem bankowym czy też zawężać się do pewnego obszaru. Tak też jest z selekcją grupy klientów, do których bank kieruję ofertę. Dzięki takim aspektom można wyodrębnić następujące rodzaje banków: banki uniwersalne, banki depozytowo – kredytowe, banki inwestycyjne, banki specjalistyczne, banki hipoteczne, banki spółdzielcze (spółdzielczość kredytową), kasy oszczędnościowe.

Rodzaje banków

Banki uniwersalne w dużej mierze działają jako spółki akcyjne. Jako małe i średnie banki o zasięgu krajowym, jak również duże banki o zasięgu międzynarodowym. Scalają działalność depozytowo-kredytową z emisją i obrotem papierami wartościowymi. Ich cechą charakterystyczną jest obszerny zakres działalności, to znaczy, że nie skupiają się na sprecyzowanym zasięgu działalności. Banki depozytowo-kredytowe skupiają się na kluczowych czynnościach bankowych, które są związane z kompletowaniem depozytów i przyznawaniem kredytów jak również przeprowadzaniem rozliczeń. Banki inwestycyjne nie są bankami detalicznymi, czy też takimi, które sprzedają swoje usługi przedsiębiorstwom. Dzisiejsze banki inwestycyjne bowiem obsługują największe na danym rynku przedsiębiorstwa. Cecha, która wyróżnia je od tradycyjnych banków jest to, iż uczestnicząc w transakcjach nie angażują własnego kapitału. Banki specjalistyczne koncentrują się na konkretnym rodzaju czynności bankowych, np. finansowaniu pewnych potrzeb, jak np. banki samochodowe, które finansują kredyty na zakup samochodu, powiązane kapitałowo z producentem określonej marki samochodów. Banki hipoteczne są bankami specjalistycznymi. Obszar dopuszczalnych czynności jest wyznaczony w art. 12, 15 i 16 ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Podobnie jak w każdej spółce akcyjnej, tak w bankach hipotecznych organami powoływanymi jest zarząd i rada nadzorcza. Taki bank może być tworzony jedynie w formie spółki akcyjnej według określonych norm zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych a także ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Banki spółdzielcze funkcjonują w formie spółdzielni, ich właścicielami są spółdzielcy. Założyć bank spółdzielczy mają prawo tylko osoby fizyczne, których liczebność wynosi nie mniej niż dziesięć osób. Są dwa źródła zagrożeń dla funkcjonowania banku: zewnętrzne i wewnętrzne.

Na zagrożenia zewnętrzne bank jako instytucja nie ma wpływu. Mogą to być kryzys krajowy lub światowy, problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie płynności finansowej lub duża konkurencja na rynku. Informacji, które mogą pomóc w ocenie ryzyka należy szukać przede wszystkim w mediach (prasie, telewizji) jak również na stronach internetowych, na których umieszczane są informacje ekonomiczno – finansowe sektora bankowego. Do zagrożeń wewnętrznych zaliczamy utratę wypłacalności i płynności finansowej, złą jakość udzielanych kredytów, niskie kompetencje kierownictwa i/lub pracowników banku, jak również brak doświadczenia na rynku. Aby uchronić się przed tym rodzajem zagrożeń bank musi przygotowywać regularnie sprawozdania finansowe, zwracać uwagę na rankingi, ratingi i rekomendacje, jak również porównywać zachowanie banku na tle konkurencji. Działalność banku w gospodarce rynkowej, podobnie jak każdego innego przedsiębiorstwa skierowana jest na zysk oraz powiększenie funduszy własnych. Środowisko zewnętrzne, w którym funkcjonuje bank, działa na poziom i sposób bezpieczeństwa oferowanych przez niego usług a także kreuje warunki jego funkcjonowania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.